خرید ساعت مچی شیک ارزان قیمت زنانه دخترانه 96 http://tahaphysic.mihanblog.com 2017-11-18T04:59:39+01:00 text/html 2017-11-02T15:40:52+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر فروش اینترنتی جدیدترین و برتین مدلهای ساعت مچی 1396 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: justify;">معرفی مدلهای جدید ساعت مچی ست مردانه زنانه در رنگها و مارک های مختلف و قیمت مناسب برای خرید و مشاهده هر مدل ساعت مچی زنانه دخترانه روی عکس مورد نظر کلیک کنید و به صفحه محصول مورد نظر منتقل شوید و در صورت پسند ساعت مچی خود را سفارش داده و درب منزل خود تحوسل بگیرید</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><table style="text-align: center; border-collapse: collapse; background-color: #ccccff; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; border-width: 3px; border-color: #000000; border-style: solid;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle"><tbody><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/2048" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310818168/eweweeewwqqq_3_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/2141" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310818150/eweweeewwqqq_2_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/2096" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310818142/eweweeewwqqq_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/2187" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310818134/eweweeewwqqq.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1913" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310818626/eewwwweeeeeee.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1650" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310818650/eewwwweeeeeee_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1062" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819000/weewwweeeee.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1441" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819026/weewwweeeee_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1594" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819042/weewwweeeee_2_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1513" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819068/weewwweeeee_3_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1503" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819118/weewwweeeee_4_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1489" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819142/weewwweeeee_5_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1468" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819150/weewwweeeee_6_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1464" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819176/weewwweeeee_7_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1505" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819192/weewwweeeee_8_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1459" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819226/weewwweeeee_9_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1392" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819750/aawedffrer.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1384" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819784/aawedffrer_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="width: 33.333333333333336%; border-collapse: collapse; border-width: 3px; border-color: #000000; border-style: solid;"><a href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1440" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819792/aawedffrer_2_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1410" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310819800/aawedffrer_3_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1408" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819818/aawedffrer_4_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1376" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819834/aawedffrer_5_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/565" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310819850/aawedffrer_6_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1335" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8310824150/ewwwwweeeeeeeee.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/992" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310824184/ewwwwweeeeeeeee_1_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1274" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310824200/ewwwwweeeeeeeee_2_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1273" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310824234/ewwwwweeeeeeeee_3_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1240" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310824250/ewwwwweeeeeeeee_4_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1082" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310824276/ewwwwweeeeeeeee_5_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a title="" rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1378" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310824292/ewwwwweeeeeeeee_6_.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></td></tr></tbody></table></div> <div style="text-align: center;"><table style="text-align: center; border-collapse: collapse; background-color: #ccccff; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; border-width: 3px; border-color: #000000; border-style: solid;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle"><tbody><tr><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1353" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310824300/ewwwwweeeeeeeee_7_.jpg" alt=""></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1354" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310824318/ewwwwweeeeeeeee_8_.jpg" alt=""></a></td><td style="border: 3px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 33.333333333333336%;"><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1336" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310824326/ewwwwweeeeeeeee_9_.jpg" alt=""></a></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-02T13:49:25+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار http://tahaphysic.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b>فروشگاه خرید پستی ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8310745818/sdssdsdsdsdsss.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار" title="ساعت مچی دخترانه آشوبم آرامشم تویی صفحه گرد نگین دار" width="500" height="419"></p></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>فروشگاه ساعت مچی دخترانه این بار محصول جدید را با طراحی متفاوت را در فروشگاه قرار داره است . این ساعت دخترانه عقشانه مدل 1396 بسیار زیبا و مناسب با مد روز طراحی شده است و در دست شما دختر خانم ها زیبایی آن چندین برابر دیده میشود. این ساعت مچی دخترانه طرح شعر به صورت صفحه گرد نگین دار است و از یک موتور قدرتمند و با کیفیت بهره می برد و بند<span style="box-sizing: border-box; "><span style="box-sizing: border-box; ">&nbsp;تسمه ناتو</span></span>&nbsp;می باشد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b>&nbsp;این ساعت زنانه دخترانه 2017 در رنگ بندی های مختلف و چشم نواز با قیمتی مناسب توسط فروشگاه ما عرضه شده &nbsp;و شما می توانید با انتخاب آن به ساعت مچی ایده آل خود دست یابید. رنگ مورد نظر خود را در قسمت پیغام فرم سفارش می توانید ذکر کنید و درب منزل خود تحویل بگیرید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="yekan" size="2"><br></font></div><p></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 30000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://tak.tbuy.biz/product/pid/1384" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p> text/html 2017-09-16T13:22:36+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی رنگی دخترانه مدل چنل با قیمت ارزان پاییز 1396 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b>ساعت مچی رنگی دخترانه مدل چنل با قیمت ارزان پاییز 1396</b></font></div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306602276/tahaphysic_mihanblog_com4334.jpg" border="0" alt="ساعت مچی رنگی دخترانه مدل چنل با قیمت ارزان پاییز 1396" title="ساعت مچی رنگی دخترانه مدل چنل با قیمت ارزان پاییز 1396" width="500" height="370"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فروش ساعت مچی چنل در رنگهای مختلف راز شیک پوش شدن اینجاست&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">ساعتی زیبا برای نسل جوان&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">دستان شما در اختیار جذابیت </span><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">قیمت فقط&nbsp;۱۵&nbsp;هزار&nbsp;تومان&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">انتهای ادرس رنگ مورد نظر خود را بنویسید</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "><br></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></span></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 15000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://buy24.takshop91.biz/product.php?id=152" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p><p></p><br> text/html 2017-07-22T14:00:00+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید ساعت مچی طرح قدیمی و معروف ck سیکو http://tahaphysic.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600">خرید ساعت مچی طرح قدیمی و معروف ck سیکو در رنگ سفید و مشکی</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301300292/tahaphysic_mihanblog_com0_660.jpg" border="0" alt="خرید ساعت مچی طرح قدیمی و معروف ck سیکو" title="خرید ساعت مچی طرح قدیمی و معروف ck سیکو" width="500" height="374"></p></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ضمانت 10 روزه تعویض سفارشات&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">مطابقت کامل با محصولات</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">تحویل و پرداخت درب منزل در سراسر کشور&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">پشتیبانی قبل و بعد از ارسال سفارشات</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><div style="text-align: justify;">ساعت مچـــــی&nbsp;طرح&nbsp;ckرنگ مشکی و سفید با تخفیف برای خانم های&nbsp;خوش سلیقه&nbsp;&nbsp;یك ساعت شیك متفاوت که جذابیت را&nbsp;چندین برابر می کند &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 15000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/307" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2017-07-22T13:43:45+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر فروش جدیدترن مدلهای ساعت مچی تابستان 1396 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle" style="text-align: center; border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; background-color: rgb(51, 204, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; "><tbody><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: small;"><b><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1353" target="_blank" title="">ساعت مچی&nbsp;سنتی الیزا</a></b></span></font></div><br><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1353" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301299084/tahaphysic_mihanblog_com0_0.jpg" alt=""></a><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; "><strong>20,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; ">تومان</span></p><p></p><p style="text-align: center;"></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1459" target="_blank" title=""><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ساعت مچی شاینی 1396</span></b></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1459" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301299100/tahaphysic_mihanblog_com0_0_1_.jpg" alt=""></span></a></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">قیمت :</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">29,000&nbsp;</span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">تومان</span></span></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><p style="text-align: center;"><b><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1461" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ساعت مچی فیل</span></a></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1461" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301299376/tahaphysic_mihanblog_com0_0_2_.jpg" alt=""></span></a></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">قیمت :</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">29,000&nbsp;</span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">تومان</span></span></p></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></p></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: small;"><b><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1513" target="_blank" title="">ساعت مچی گلدار زنانه</a></b></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1513" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301299392/tahaphysic_mihanblog_com0_0_3_.jpg" alt=""></a><br></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; "><b>قیمت : 30000</b></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; "><b>&nbsp;</b></span><b style="border-collapse: collapse; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></b></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: small;"><b><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1594" target="_blank" title=""><b>ساعت مچی</b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; color: rgb(153, 0, 102); line-height: 15px; font-weight: bold; ">&nbsp;دستبندی</span></a></b></span></font></div><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1594" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301299450/tahaphysic_mihanblog_com0_0_4_.jpg" alt=""></a><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: normal; line-height: 13px; font-size: small; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; "><strong>29,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; font-size: small; ">تومان</span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: small;"><b><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1392" target="_blank" title="">ساعت مچی&nbsp;هان</a></b></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><a href="http://foroshibuy.tbuy.biz/product/pid/1392" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8301299684/tahaphysic_mihanblog_com0_0_6_.jpg" alt=""></a></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(153, 0, 102); line-height: 15px; font-size: small; "><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: normal; line-height: 13px; ">قیمت :</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; "><strong>20,000&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: tahoma; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 13px; ">تومان</span></b></span></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990000" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;</span></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><font class="Apple-style-span" color="#990066" face="tahoma"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></b></span></font></td></tr><tr><td style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 33.3333%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></td></tr></tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-01-29T21:40:50+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه دنیر بند سیلیکونی نرم و انعطاف پذیر http://tahaphysic.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#FF9900">فروش ساعت مچی دخترانه دنیر بند سیلیکونی نرم و انعطاف پذیر</font></span></span></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><p style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/8284318100/5656.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه دنیر بند سیلیکونی نرم و انعطاف پذیر" title="ساعت مچی دخترانه دنیر بند سیلیکونی نرم و انعطاف پذیر" width="500" height="369"></p></b></span></font></div><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 13px; line-height: 19px; font-family: 'b yekan'; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.5px; text-align: start; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">فروش ساعت های سری Ice Watch ساعت های مدرن و فوق العاده شیک است که به علت تنوع رنگی برای ست کردن با لباس ها بسیار مناسب است. بدنه این ساعت از جنس پلاستیک تقویت شده است و بند آن نیز به بندهای ژله ای و سیلیکونی معروف می باشد که هنگام استفاده به علت سبک بودن آن بسیار راحت خواهید بود.&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: start; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">در گذشته، مردم از ساعت مچی برند برای اطلاع از زمان استفاده می کردند. اما در دنیای مدرن امروزی که انتظار می رفت وسیله ای مانند ساعت مُچی، بی استفاده شده و با پیوستن به تاریخ، در موزه ها مشاهده شود، سازندگان ساعت مسیر دیگری را در پیش گرفته و ساعت مُچی را وارد دنیای تجمّل گرایی کردند. امروزه در دنیای مُد، ساعت های مُچی به یک نماد تبدیل شده اند و استفاده از ساعت های زیبا و گران قیمت در محیط کار یا بیرون از آن، با حس غرور همراه است &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.5px; text-align: start; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">یك ساعت ساده تنها زمان و گاهی تاریخ روز را به شما نشان می دهد. اما اگر از مدهای تکراری خسته شده اید و اگر برای روز های خاص به دنبال هدیه ای خاص هستید پیشنهاد ما به شما ساعت مچی زنانه ICE-1333 خواهد بود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.5px; text-align: start; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 14000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://www.bazarsra.ir/products/view/2666" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2016-07-04T17:01:56+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ http://tahaphysic.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></font></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8258713226/tahaphysic_mihanblog_com099_1.jpg" border="0" alt="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" title="خرید ساعت مچی دخترانه بند پارچه ای با گلهای رنگارنگ" width="500" height="355"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: justify;color: rgb(64, 64, 64); font-size: 9px; line-height: 15px; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><strong>ویژگی های کلیدی:</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">مناسب برای بانوان با سلیقه&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">منبع انرژی:باتری&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">فرم صفحه:گرد&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">رنگ بند:مشکی/آبی/کرم(بر اساس رنگ زمینه پارچه)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">مقاوم در برابر آب در حد ششتشوی دست&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">بند پارچه ای با گل های متنوع و رنگارنگ&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">بسیار سبک به خاطر بند پارچه ای</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(37, 37, 37); font-size: small; line-height: 17px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">این ساعت دارای بند پارچه ای با گل های بسیار متنوع و رنگارنگ می باشد که به خاطر مدل و رنگبندیهای خیلی زیبایش به یکی از ساعت های پرفروش این روزها تبدیل شده است.این ساعت مچی بند پارچه ای دارای رنگ بندی طبق رنگ زمینه می باشد که در سه رنگ زمینه مشکی،آبی و کرم با گل های متنوع و رنگارنگ عرضه می شود.</span></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 12000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://www.bazarsra.ir/products/category/272/" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2016-07-04T15:32:26+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت دخترانه شیک مجلسی رنگین کمان بند پارچه ای http://tahaphysic.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#333399">ساعت دخترانه شیک مجلسی رنگین کمان بند پارچه ای</font></b></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8258705084/tahaphysic_mihanblog_com0_0_.jpg" border="0" alt="ساعت دخترانه شیک مجلسی رنگین کمان بند پارچه ای " title="ساعت دخترانه شیک مجلسی رنگین کمان بند پارچه ای " width="500" height="303"></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 18px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ویژگی های ساعت دخترانه رنگین کمان:</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;رنگ بندی بسیار جذاب و متفاوت&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ویژه خانم های شیک پوش ایرانی</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;بند ساعت پارچه ای</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;بستن بند به صورت گره</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">&nbsp;مقاوم در برابر آب در حد ششتشوی دست</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; font-size: small; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; ">&nbsp;بسیار سبک به خاطر بند پارچه ای</span></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اگر از ساعت های بند استیل و بند چرمی خسته شده اید، ساعت رنگین کمان بهترین گزینه برای شماست. این ساعت دارای بند پارچه ای با طرح های بسیار متنوع و رنگارنگ می باشد که به خاطر مدل و رنگبندی های خیلی زیبایش به یکی از ساعت های پرفروش این روزها تبدیل شده است.&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Helvetica; color: rgb(73, 73, 73); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بند این ساعت بسیار متفاوت از ساعت های موجود در بازار است و به صورت پارچه ای رنگی است که به دور دست شما گره می خورد و جلوه ای متفاوت از زیبایی به دستان شما می بخشد.</span></span></div><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 28000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://buyalain.ir/product.php?id=673" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2016-02-25T09:09:52+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه سیلیکونی رنگی 2016 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#999900">خرید پستی جدیدترین مدل ساعت مچی دخترانه سیلیکونی رنگی 2016</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8240623384/trrt.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه سیلیکونی رنگی 2016" title="ساعت مچی دخترانه سیلیکونی رنگی 2016" height="450"></p></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: -webkit-auto; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">ویژگی های کلیدی :جنس محصول: سیلیکونی&nbsp;قابلیت نمایش ساعت و دقیقه&nbsp;وزن: 40 گرم&nbsp;طول ساعت: 3*18 سانتی متر&nbsp;رنگ نمایش شماره قرمز&nbsp;هم دستبند هم ساعت</span></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خرید انلاین ساعت دستبندی LED اسپرت محصول جدید و فوق العاده پر طرفداری می باشد که به تازگی روانه بازار شده است. این ساعت در حالت عادی یک دستبند فوق العاده اسپرت و شیک می باشد و هنگامی که آن را لمس می کنید ساعت LED روشن و نمایان خواهد شد. این ساعت دارای نمایش ساعت و دقیقه به رنگ قرمز نیز می باشد</span></div></div><p></p><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 25000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://www.bazarsra.ir/products/view/1758" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2016-02-01T09:18:19+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه لیلیان بند استیل 2015 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">فروشگاه خرید اینترنتی ساعت مچی دخترانه لیلیان بند استیل 2015</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></font></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8236442000/alilianwatchescover3.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه لیلیان بند استیل 2015" title="ساعت مچی دخترانه لیلیان بند استیل 2015" width="400" height="323"></p><p style="text-align: center;"><p style="text-align: -webkit-auto; ">جنس بند استیل&nbsp;جنس صفحه فلز ضد زنگ&nbsp;صفحه گرد عقربه ای&nbsp;مقاوم در برابر آب در حد شستشو دست&nbsp;دارای سه رنگ صورتی،آبی و سبز&nbsp;نوع قفل تاشو محافظ دار&nbsp;دارای بدنه ی ضد حساسیت</p></p><p style="text-align: center;"><p style="text-align: -webkit-auto; ">این ساعت جدید 1394 جزو خانواده‌ی ساعت‌های مجلسی با طراحی کلاسیک ساخت کمپانی&nbsp;Michael Korsاست. این ساعت مچی دارای رنگ های بسیار زیبا صورتی،آبی و سبز می باشد . بدنه‌ی این ساعت از آلیاژهای فلزی ضد زنگ ساخته شده که در کنار بند استیل آن، حس بسیار خوبی را به شما انتقال می‌دهد.<br><br>این&nbsp;ساعت دخترانه 2015 مقاوم در برابر آب در حد شستشو دست می باشد.جنس فلز بدنه این ساعت هیچگونه حساسیتی برای دست به وجود نمی آورد.از ویژگی های این محصول سایز بزرگ صفحه ی آن می باشد که زیبایی خاصی بر روی دست ایجاد می کند.<br><br></p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 35000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://www.bazarsra.ir/products/view/1761" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2016-01-09T20:08:09+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه صفحه نگین کاری شده http://tahaphysic.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#999900">خرید اینترنتی مدا جدید ساعت مچی دخترانه صفحه نگین کاری شده</font></b></span></div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8232549042/coverwalar44_paniz.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه صفحه نگین کاری شده" title="ساعت مچی دخترانه صفحه نگین کاری شده" width="450" height="343"></p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">&nbsp;خرید ساعت مچی دخترانه صفحه نگین کاری شده بندی راحت و انعطاف پذیر&nbsp;در رنگ بندی مختلف و زیبا&nbsp;دور صفحه نگین کاری شده&nbsp;طراحی سبک و زیبا&nbsp;بند و صفحه رنگی قابل ست کردن با انواع لباس</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><div style="text-align: justify;">ساعت مچی دخترانه روشا یکی از جدیدترین ساعت های مچی دخترانه می باشد که با طراحی و رنگ بندی فوق العاده زیبا می تواند سلایق افراد مختلف را در بربگیرد بند های این ساعت به صورت رنگی و به شکل پارچه طراحی شده تا بتوان با انواع لباس ها آن را ست کرد. از دیگر ویژگی های این ساعت بندهای آن&nbsp; هست كه باعث می شود این ساعت وزن بسیار كمی داشته باشد و به راحتی در دستان شما جای گیرد. این ساعت دارای رنگ بندی بسیار متفاوتی است و در رنگ های آبی و خاکستری و سرمه ای و صورتی عرضه شده است كه به راحتی جواب گوی سلایق مختلف خواهد بود.&nbsp;</div></span></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;"><br><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#996633"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><u><br></u></b></span></font></div></div></div><p></p><p></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 33000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://buyshop.dayanshop.net/products/view/1412/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2015-10-15T11:43:35+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید انواع ساعت مچی زنانه مدل جذاب خاص 2015 http://tahaphysic.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><u><b><font class="Apple-style-span" color="#996633">سایت خرید انواع ساعت مچی زنانه مدل جذاب خاص 2015</font></b></u></span></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8217371250/544554.jpg" border="0" alt="خرید انواع ساعت مچی زنانه مدل جذاب خاص 2015" title="خرید انواع ساعت مچی زنانه مدل جذاب خاص 2015" width="450" height="302"></p><p style="text-align: center;"><p style="text-align: -webkit-auto; "><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;">فروش پاییزی ساعت مچی زنانه طرح جولیا از ساعت مچی های مجلسی فوق العاده شیک است . این ساعت مچی می تواند در مجالس مهم ، شما را خاص جلوه دهد.&nbsp;&nbsp; اگر به دنبال هدیه ای مناسب برای همسر خود هستید ما ساعت مچی&nbsp;جولیا&nbsp;را به شما پیشنهاد می کنیم. رنگ سفید صفحه و بند این ساعت زیبایی منحصر بفردی به آن داده است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ساعت کاترین ساعتی بسیار متفاوت با کیفیت بوده که یکی از زیباترین و شیک تریت در عین حال با کلاس ترین ساعت های جهان به شمار می رود. طراحی این ساعت طوری است که همه سلیقه ها ان را پسندیده اند. به طور کلی این نوع ساعت در بازار ایران بسیار کمیاب هست که این خود باعث می شود که ساعتی تک و خاص در دستان شما باشد.به طور کلی کیفیت موتور ساعت کاملا تایید شده است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;این ساعت یکی از جدیدترین و دوست داشتنی ترین ساعت های سال 2015 می باشد که دارای طراحی بی نظیر و خلاقانه ای بوده و توانسته است با عرضه خود به بازار طرفداران بی شماری را در سراسر جهان جذب کند. این ساعت دارای بند زیبا و طرح دار می باشد که بصورت شگفت انگیزی خودنمایی میکند و گل های موجود بر روی این ساعت زیبایی آن را دوچندان میکند. این ساعت در رنگ بندی قابل انتخاب با کیفیت فوق العاده بالا&nbsp; عرضه می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div></p></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; از فقـط : 25000 تـومان به بالا</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://buyshop.dayanshop.net/products/category/166/" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p><p></p> text/html 2015-08-11T15:52:24+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی الکساندر بند استیل و ضد خش http://tahaphysic.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>خرید اینترنتی پستی <font class="Apple-style-span" color="#CC9933">ساعت مچی الکساندر</font> بند استیل و ضد خش&nbsp;دارای روز شمار</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8205669992/httptahaphysic_mihanblog_com1.jpg" border="0" alt="ساعت مچی الکساندر بند استیل و ضد خش" title="ساعت مچی الکساندر بند استیل و ضد خش" width="400" height="326"></p></b></span></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><br><br><div style="text-align: justify;">بهترین رنگ‌های ساعت اگر قرار است مرتب از آنها استفاده کنید، سفید، مشکی و قهوه‌ای هستند که تقریبا با هر لباس و ظاهری ست می‌شوند. گفته می شود؛ ساعت های مستطیل شکل محبوب آدم های جدی، ساعت‌های مربعی مخصوص آسان‌گیرها و ساعت دایره‌ای مورد پسند انعطاف‌پذیرهاست.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ساعت مچی الکساندرویژگی های کلیدی :دارای رنگ بندی متفاوت و متنوعقابل استفاده برای آقایان و بانوانبند استیل و ضد خط و خشدارای روز شمارضد آب در حد شست و شوی دستانارسال به همراه جعبه و در بسته بندی شیک&nbsp;&nbsp;کوارتز چیست :&nbsp;ساعت های موجود در بازار بر اساس نیروی محرکه (و نه فشن و غیر فشن بودن) به گروه ‌های مختلفی از جمله مکانیکی، خودکار، کوارتز، کوارتز خورشیدی، کوارتز جنبشی، اتمی و... تقسیم می‌شوند.</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 30000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://www.bazarsra.ir/products/view/1300/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1.html" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p></span></div> text/html 2015-06-26T15:04:56+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع http://tahaphysic.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">خرید پستی ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195940768/httptahaphysic_mihanblog_com.jpg" border="0" alt="ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع" title="ساعت مچی دخترانه و زنانه سلین در رنگ های متنوع" width="450" height="268"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: justify;">ساعت مچی فشن گلدار دخترانه 2015 با ظاهری جالب و كیفیتی خوب و &nbsp;زیبا&nbsp;ساعتی با ظاهری متفاوت، مدرن و همچنین با دوام&nbsp;در مهمانی ها و مجالس نگاه دیگران را به خود حس كنید&nbsp;یكی ار محبوب ترین و پرطرفدارترین ساعت ها در اروپا&nbsp;ساعتی فوق العاده مطابق با سلیقه شما با&nbsp;ظاهری خیره كننده&nbsp; با طراحی بسیار شكیل&nbsp;در رنگ های متنوع و مختلف</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(75, 0, 130); line-height: 16px; ">این ساعت دارای طرح های مختلف می باشد در صورت نیاز طرح مورد نظر را در قسمت توضیحات ذکر کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 20000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a rel="nofollow" href="http://buy24.takshop91.biz/product.php?id=1768" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p></span></div> text/html 2015-05-31T15:02:58+01:00 tahaphysic.mihanblog.com مدیر خرید پستی ساعت مچی دخترانه دستبندی طرح ملینا http://tahaphysic.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" color="#999900">خرید پستی ساعت مچی دخترانه دستبندی طرح ملینا</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8191347800/54454554.jpg" border="0" alt="خرید پستی ساعت مچی دخترانه دستبندی طرح ملینا" title="خرید پستی ساعت مچی دخترانه دستبندی طرح ملینا" width="400" height="290"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: justify;">این روزها انتخاب یک ساعت مچی کاری بسیار سخت و طاقت فرسا به شمار می رود. در بین بانوان نیز به دلیل همین مشکلات انتخاب ساعت کاری سخت است. اما این بار ما ساعتی بسایر جذاب و قدرتمند را به شما معرفی خواهیم کرد.ساعت مچی زنانه و دخترانه&nbsp;ملینا&nbsp;با زیبایی منحصر به فرد و بسیار جذاب خود و هم چنین رنگ بندی متفاوت در بین سنین مختلف بانوان به خوبی جای خود را باز کرده است و در بازار های کشور های اروپایی و کشور های حاشیه خلیج فارس یکی از پر فروش ترین و محبوب ترین ساعت های مچی به شمار می رود.ساعتی بسیار جذاب کاملا متفاوتدارای رنگ بندی بسیار&nbsp; جذاب و پرفروش&nbsp;&nbsp;قرمز&nbsp;و&nbsp;صورتی&nbsp;و سفیدمناسب برای همه سنینهدیه ای بسیار جذاب و مناسب برای کسانی که از صمیم قلب دوستشان داریدرنگ مورد نظر را هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات بنویسید</p></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: rgb(216, 38, 66); line-height: 15px; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><strong><span style="font-family: Tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 20000 تـومان</span></span></strong></span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><a href="http://www.bazarsra.ir/products/category/272/?&amp;page=1" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148867668/shop_more_.gif" alt="" width="" height=""></a></p></div>